Илгери-илгери  жаш, жакшынакай бир дөбөт жашаптыр. Аны Фердиненд деп аташчу экен. Ал абдан күчтүү жана эр жүрөк болуптур. Андан баары жалтанышып, ал турсун карышкыр да андан коркчу экен. Жылдардан жылдар өтөт. Ферндинанд карып калыптыр. Анан ал боорукер эчки менен чогуу жашап калат. Ошол эле учурда тентек көк улакка көз салып, каралашат.