Монголдордун улуу каганы  өзүнүн жарлыгы менен Батышты багындырмайынча кошунду коштоп жүргөн аялдарга төрөөгө тыб салат. Бирин-бири сүйүп жашыруун балалуу болушкан жүз башы Эрдене менен жортуулдагы тууларды сайган саймачы Долуганг жазаланат, даргага асылат Алардын жаңыдан төрөлгөн уулу Кунан, төрөбөгөн күн аял Алтундун колунда ээн талаа. эрме чөлдө калат. Кудайдын кудурети менен  асманда ак булут пайда болуп наристеге бакты, өмүр менен өлүм күрөшүн даңазалайт. Ак булут кылычынан кан тамган Чыңгызханды чанып наристеге оойт.